Tuotanto -laatukortti – laadunvarmistamista koko UAE -hankkeen tuotantoprosessin ajan

Päivi Rajaorko, Haaga-helia ammattikorkeakoulu

Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeessa on mallinnettu viisi laatukorttia, joiden avulla MOOC -kurssien (Massive Open Online Courses) korkea laatu pyritään varmistamaan. Tuotannon laatukortti (PDF) sisältää laatukriteerejä, jotka koskevat tässä hankkeessa kehitettävien MOOCien koko tuotantoprosessia suunnittelusta toteutukseen aina jatkokehitykseen asti. Tuotannon laatukorttiin sisältyy myös hankkeessa käytettävän ketterän AgileAMK -tuotantomallin laatukriteerit.

Tavoitteena on, että tuotanto hoidetaan suunnitellusti, hallitusti, tehokkaasti ja ennen kaikkea ketterästi. Ketterien menetelmien käyttö on yleistä ohjelmistotuotannossa. Sille on tyypillistä aikaansaada toimiva ohjelmisto, suora viestintä tuotantoon osallistuvien kesken sekä nopea muutoksiin reagointi. Suunnittelua tehdään jatkuvasti koko projektin ajan ja sitä muutetaan aina tarpeen mukaan. Ketterästä tuotannosta on kirjoitettu oma blogiartikkeli, joten en sitä tässä käsittele tämän enempää, ks. Ketteryys-artikkeli.

UAE -hankkeen tuotannon laatukortin taustaksi sopii hyvin Wikipedian määritelmä tuotannosta. Tuotannolla tarkoitetaan kaikkea inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa, jonka tuloksena syntyy hyödykkeitä, jotka välittömästi tai välillisesti tyydyttävät ihmisten tarpeita. Tuotanto on hyödykkeiden tuottamista kulutuksen tarpeisiin. Tuotannon tulos on tuotettujen hyödykkeiden määrä ja laatu eli tuotos. Tuotannossa tarvitaan lukuisten tuottajien ketju ennen kuin tuote on kilpailukykyinen ja valmis tarjottavaksi markkinoille kuluttajien hankittavaksi. Kehittyneessä tuotantoketjussa voi olla jopa satoja tuottajia. (Wikipedia, 2016.)

Mitä UAE-hankkeessa sitten tuotetaan ja kenen tarpeisiin?

Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen tutkinto-opetuksen osien räätälöintiin perustuva uudentyyppinen ketterä ja nopeasti muutettavissa oleva täydennyskoulutusmuoto (Agile AMK -malli), joka parantaa korkeakoulujen kykyä palvella paremmin elinkeinoelämää lisäämällä työelämälähtöisten koulutuskokonaisuuksien tarjontavalmiutta. AgileAMK -mallia pilotoidaan hankkeessa kehittämällä ko. mallilla avoimesti kaikille opiskeltavaksi MOOC -kursseja energia-alan tarpeisiin (kestävät energiaratkaisut ja lähes nollaenergiarakentaminen). Hanke pyrkii vastaamaan toisaalta ammattikorkeakoulujen toisaalta kotimaisen energia-alan ajankohtaisiin tarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtava koulutus ja täydennyskoulutus on koettu liian hitaaksi ja suunnitteluprosessiltaan raskaaksi. Sillä ei ole voitu vastata riittävän nopeasti ja joustavasti yhteiskunnan osaamistarpeisiin, tässä tapauksessa uusilla kasvu- ja rakennemuutosaloilla työskentelevien muuttuneet osaamisvaateet. Kuten tuotannossa yleensäkin, MOOC -kursseja tuotetaan verkostomaisesti monen organisaation substanssi- ja pedagogisista asiantuntijoista muodostuneissa tuotantotiimeissä. AgileAMK -mallin avulla pyritään yhdistämään ammattikorkeakoulujen ja yritysten osaaminen sekä saamaan selville muun muassa paikkakuntakohtaiset osaamistarpeet. UAE -hankkeen jälkeen tavoitteena on, että verkostoyhteistyö jatkuu ja ketterällä tavalla voidaan yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa kehittää tutkinnon osia vastamaan yhteiskunnan osaamistarpeisiin.

Seuraavaksi avaan tuotannon laatukortin laatukriteerejä hieman tarkemmin ja kerron, miten niitä on tarkoitus hyödyntää UAE -hankkeen eri vaiheissa.

Kuten jo todettua, hankkeessa tuotetaan MOOCeja energia-alan tarpeisiin. Tuotantoprosessi, tässä hankkeessa AgileAMK -malli, on suunniteltava ja dokumentoitava jollain tapaa, sillä se toimii tienviittana tuottajille tuotannon eri vaiheissa. Tärkeää on kurssien tuotannon alkuvaiheessa määrittää tarkemmin vielä kohderyhmät sekä heidän tarpeensa, jotta kurssien tavoitteet ja sisällöt voidaan suunnitella niin, että ne tyydyttävät osallistujien koulutustarpeita. Hanke on työelämälähtöinen. Kursseille tulee osallistumaan energia-alalla työskenteleviä henkilöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta ko. alan muuttuneisiin osaamisvaateisiin. Vaikka pelkkä todistus ei takaa sitä, että kurssille osallistuneilla on tarvittava osaaminen työssä kurssin jälkeen, on heille hyvä kuitenkin antaa kurssille osallistumisesta jonkinlainen todiste (esim. Open Badge), jossa kerrotaan kurssin sisällöt ja jolla he voivat osoittaa työnantajalle osallistuneensa koulutukseen.

MOOCien tuottamiseen osallistuu energia-alan asiantuntemusta omaavaa opetushenkilökuntaa eri ammattikorkeakouluista. Tärkeää on osallistaa kurssin tavoitteiden sekä sisältöjen määrittelyyn ja suunnitteluun myös energia-alalla toimivien yritysten sekä muiden energia-alaan liittyvien sidosryhmien edustajia, kuten esimerkiksi ammattiliitot, sillä heiltä saadaan viimeisintä tietoa alasta ja alalla työskentelevien koulutustarpeista.

Sisällöntuottajien on luotava toimintatavat yhteiselle työskentelylle. Heidän tulee sopia muun muassa siitä, millainen on työnjako eri sisällöntuottajien kesken, mitä kanavia yhteydenpidossa käytetään, kuinka usein ollaan yhteydessä toisiin sisällöntuottajiin ja hankkeen muihin toimijoihin, kuten laatutiimi ja miten tuotettuja sisältöjä jaetaan muiden kommentoivaksi ja miten niitä kommentoidaan. Tässä hankkeessa tuotannon hallintavälineenä on tarkoitus käyttää Trello-nimistä projektinhallintatyökalua, johon tehdään lyhyen aikavälin työsuunnitelmaa ns. sprintin tehtävälista.

Käytännössä Trelloon luodaan tehtäväkortteja, joita siirretään työlistalta, työnalla-pinoon ja valmis-pinoon työn edetessä. Hankkeen toimijat pitävät yhteyttä toisiinsa Digman kautta.

Kun kurssien materiaaleja tuotetaan useamman asiantuntijan toimesta, on materiaalien käyttöoikeuksista tarpeen sopia; kuka saa materiaaleja jatkossa käyttää ja miten. Hankesuunnitelman mukaan MOOCien materiaalit ja laatukriteeristö lisensioidaan ESR-hankkeissa hyväksytyillä avoimilla Creative Commons -lisensseillä (CC0, CC BY tai CC BY-SA) ja julkaistaan internetissä, mikä tarkoittaa, että hankkeessa tuotettava aineisto on hankkeen jälkeen kenen tahansa käytettävissä. Tästä lisensioinnista on hankkeen sisällöntuottajien kanssa etukäteen sovittava. Tietoturvasta on kursseilla myös huolehdittava. Tähän liittyy muun muassa kursseilla käytössä olevien teknisten laitteiden sekä ohjelmistojen turvallinen ja luotettava toiminta, kursseilla jaettavan aineiston luotettavuus ja saatavuus sekä kursseille osallistuvien henkilöiden yksityistietojen suojaaminen, kuten käyttäjätunnukset käytössä olevaan oppimisympäristöön.

Laatukortteihin sisältyvien laatukriteereiden on tarkoitus toimia check-listana sisällöntuottajille tuotannon eri vaiheissa. Tuotannon laatukriteereissä edellytetään, että sisällöntuottajat perehdytetään laatukriteereihin. Sisällöntuottajat ovat esittäneet toiveen saada vinkkejä erilaisista pedagogisista vaihtoehdoista. Heille tullaan järjestämään opastusta hankkeessa ja soveltuvin osin myös sisällöntuotannossa käytössä olevasta teknologiasta. Sisällöntuottajilla ei välttämättä ole sellaista teknistä osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi videoiden tekemiseen. Sisällöntuottajilla tulee tämän vuoksi olla käytettävissä tarpeen mukaan teknistä asiantuntija-apua. Myös pedagogisia asiantuntijoita on hyvä olla käytettävissä, josko sisällöntuottajat, jotka tosin ovat itsekin opettajia, haluavat konsultaatiota pedagogiaan liittyen.

MOOC -kurssien sisällöntuottajien on tarkoitus arvioida laatukorttien avulla omaa toimintaansa jälkikäteen säännöllisin väliajoin, nk. sprinttien katselmus ja tässä vaiheessa myös laatutiimin asiantuntijat ovat mukana. Hankkeen tutkimustiimi kerää sisällöntuottajilta palautetta AgileAMK -mallista ja sen toimivuudesta MOOCien sisältöjen tuotannossa sekä siitä, miten hyödyllisiksi sisällöntuottajat laatukriteerit kokevat. Palautetta on tarkoitus hyödyntää jo kurssien tuotantovaiheessa tuotantoprosessin edelleen kehittämiseen.

MOOCien osallistujilta tullaan keräämään palautetta kursseista. Tämän palautteen perusteella kehitetään tarpeen mukaan myöhemmin tarjottavia kursseja. Energia-ala kehittyy jatkuvasti. Kun näitä MOOCeja jatkossa tarjotaan, on energia-alan toimijoille tehtävä uusi koulutustarvekysely, jotta tulevilla MOOCeilla voidaan vastata ko. alan sen hetkisiin osaamistarpeisiin. Laadukkaassa tuotannossa huolehditaan siitä, miten kursseja jatkossa päivitetään ja kenellä on vastuu siitä.

Tuotanto-laatukortti kuvake
Tuotanto-laatukortti (pdf)

 

Lähteet:

Avoimet sisällöt ESR-hankkeissa, http://creativecommons.fi/2012/02/avoimet-sisallot-esr-hankkeissa/, luettu 1.2.2016

Digma – avoin yhteisöllinen oppimisympäristö, https://moodle.amk.fi/, luettu 1.2.2016

Open Badges osaamismerkit ja Open Badge Passport, https://openbadgepassport.com/fi/about, luettu 1.2.2016

Trello, http://www.ilmaisohjelmat.fi/trello, luettu 1.2.2016

Tuotanto, https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuotanto, luettu 26.1.2016


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s