Vertaisarviointi kiinnostaa

Teksti: Irja Leppisaari ja Päivi Rajaorko
Kuvat: Miia Törmänen

Uutta avointa energiaa -hankkeessa vertaisoppiminen ja -arviointi on yksi keskeinen verkko-opiskelun pedagoginen kehittämiskohde, joka nousee MOOCien (Massive Open Online Course) tarpeista. Laadukkaasti toteutetusta vertaisarvioinnista muodostuu opiskelijalle merkittävä oppimistilanne. Hankkeessa on meneillään Vertaisarviointikoulutus. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, vertaisarviointi-webinaarista ja jälkitehtävästä. Koko koulutuksen suorittaneille myönnetään osaamismerkki. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja – tuntee erilaisia vertaisarviointimalleja – tietää vertaisarviointityökaluja ja – osaa tehdä vertaisarviointitehtävän itsenäisesti.

Vertaisarviointi-osaamismerkkiKoulutukseen ilmoittautui 43 henkilöä. Suurin osa osallistujista on opetushenkilökuntaa eri ammattikorkeakouluista.

Koulutuksessa käytetään Moodle-pohjaista Digma-verkko-oppimisympäristöä. Ennakkotehtävässä osallistujan tehtävänä oli tuoda yksi, mielestään hyvä vertaisarvioinnin toteutusesimerkki Digman keskustelualueelle. Oli ilo huomata, miten erilaiset vertaisarviointimallit alkoivat levitä asiantuntijaverkostossa jo ennakkotehtävän avulla.

Vertaisarviointi verkkokurssilla -webinaari pidettiin 22.3.2017 klo 13-15. Webinaarin keskeiset sisällöt muodostuivat seuraavista teemoista:

  • Vertaisarviointi opintojaksolla – mitä, miksi ja miten? Irja Leppisaari
  • Hyvän vertaisarviointitehtävän periaatteet, Päivi Rajaorko ja Irja Leppisaari
  • Moodlen vertaisarviointityökalujen esittely, Teija Lehto


Vertaisarviointi opintojaksolla – mitä, miksi ja miten?

Centria-ammattikorkeakoulun Averkossa on tuotettu vertaisarviointikortit (vertaisarviointikortit pdf-tiedostoina (aurkaa uuteen ikkunaan tai välilehteen). Infokorttien tavoitteena on innostaa opettajia ja opiskelijoita vertaisarviointiin ja antaa siihen työkaluja. Opettajakortit auttavat luomaan kokonaiskuvaa vertaisarvioinnista ja löytämään mielekkäitä pedagogisia ratkaisuja sen toteuttamiseen. Opiskelijakortissa on asioita kuvattu tiivistetymmin ja käytännönläheisemmin. Kortit rakentuvat näkökulmien mitä, miksi ja miten ympärille.

Mitä vertaisarviointi on?

Vertaisarvioinnissa opiskelijat arvioivat toistensa suorituksia, tuotoksia ja/tai toimintaa yksilöinä tai ryhmissä käyttäen etukäteen sovittuja arviointikriteereitä.

Miksi vertaisarviointia on mielekästä käyttää?

Vertaisarvioinnilla on tärkeä rooli sekä sisältöjen opiskelussa että oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessäVertaisarviointi syventää oppimista ja tukee työelämävalmiuksia ja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymistä. Vertaisarvioinnin avulla opintojaksolla voidaan harjoitella palautteen antamista ja vastaanottamista, jotka ovat keskeisiä työelämätaitoja. Vertaisarvioinnissa opiskelijat ovat aktiivisia, omasta ja toistensa toiminnasta vastuuta ottavia toimijoita. Vertaisarviointi vahvistaa sitoutumista ja osallisuutta ja vastuunottoa oppimisprosessista.

Yleensä opiskelija saa työstään yhden opettajan tekemän arvioinnin opintojakson lopussa. Vertaisarviointi lisää opiskelijoiden saaman palautteen laatua ja määrää.  Vertaisarvioinnin kautta opiskelijat pääsevät tutustumaan muiden opiskelijoiden tuotoksiin ja oppimaan niistä. Vertaisarviointi ohjaa opiskelijoita analysoimaan ja vertailemaan omaa työtään muiden töihin ja kannustaa heitä parempiin suorituksiin. Toisten tuotosten arviointi kehittää opiskelijoiden kykyä arvioida myös omaa suoritustaan.

Vertaisarviointi tukee oppimista parhaiten kun se on osa formatiivista arviointia. Palautteen saaminen vertaisarvioinnin kautta opintojakson kuluessa antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia palautteesta, tarkastella ja itsearvioida omaa työtään ja kehittää tuotostaan saamansa vertaispalautteen pohjalta eteenpäin.

Miten vertaisarviointia voidaan toteuttaa?

Vertaisarviointiprosessi tulee suunnitella hyvin ja ohjeistaa selkeästi. Jotta taataan laadukas ja tasapuolinen vertaisarvioinnin käyttö, opiskelijat on perehdytettävä vertaisarviointiin työtapana. Vertaisarvioinnin merkitys tulee yhdessä avata. Opiskelijoita tulee ohjata arvioimaan toisiaan rakentavalla tavalla.

Vertaisarvioinnin kohteena voivat olla yksittäiset oppimistehtävät ja tuotokset (esim. essee, posteri, blogi, video, nettisivusto, diagrammi, miellekartta, oppimispäiväkirja) ja esitykset – tai koko opintojakson oppimisprosessi.  Vertaisarvioinnissa osallistujat antavat palautetta toistensa tehtävistä ennalta asetettujen kriteerien pohjalta. Kriteeriperustainen vertaisarviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joista vertaisarviointikriteerit on johdettu. Arviointikriteerit ohjaavat oppijan kiinnittämään arvioinnissa huomiota oppimisen ja osaamisen kannalta merkittäviin seikkoihin. Näin arvioinnin onnistuminen ja luotettavuus paranee. Samalla kriteerit auttavat opiskelijoita tiedostamaan ja tunnistamaan, mihin asioihin heidän tulee kiinnittää huomiota oman tuotoksensa laatimisessa/jatkokehittämisessä.   Vertaisarviointi voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Useimmiten opiskelijat arvioivat toisiaan yksilöinä, mutta vertaisarviointi voidaan suorittaa myös parien tai ryhmien kesken. Vertaisarvioinnissa voidaan käyttää keskustelua tai kirjallista strukturoitua tai vapaamuotoista arviointia. Vertaisarvioinnissa voidaan hyödyntää myös valmiita määrällisiä ja/tai laadullisia kysymyksiä sisältäviä lomakkeita. Opiskelija saa oppimistehtävästään usein useamman vertaisarvioinnin ja vastaavasti toimii itse vertaisarvioijana samalle määrälle toisten tehtäviä.

Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus saada myös palautetta vertaisarvioijana toimisestaan sekä vertaisiltaan että opettajilta (arvio arvioijana toimimisesta). Opiskelija voisi myös koota näyttöä vertaisarviointiosaamisestaan esim. ePortfolioonsa tai ansaita osaamismerkin vertaisarvioinnista ns. metataitona.

 

Hyvän vertaisarviointitehtävän periaatteet

Yllä esitetystä olemme kiteyttäneet neljä vertaisarviointitehtävän periaatetta (ks. Taulukko 1): 1. Tavoite, 2. Kriteerit, 3. Menetelmä ja 4. Ohjeistus. Alla olevaan taulukkoon kustakin kriteeristä on tiivistetty oleellisimmat seikat, jotka tulisi ottaa huomioon vertaisarviointitehtävässä.

Taulukko 1. Hyvän vertaisarviointitehtävän periaatteet (Rajaorko & Leppisaari 2017).

Tavoite Vertaisarvioinnin tavoite on selkeästi ilmaistu ja kohde (mitä arvioidaan) on johdettu osaamistavoitteista.
Kriteerit Vertaisarvioinnin kriteerit ovat selkeät ja ne on ilmaistu ymmärrettävästi.
Vertaisarvioinnin kriteerit on johdettu osaamistavoitteista.
Kriteerit ohjaavat osallistujaa kiinnittämään arvioinnissa huomiota oppimisen ja osaamistavoitteiden kannalta merkittäviin seikkoihin.
Menetelmä Vertaisarvioinnissa käytettävä menetelmä soveltuu hyvin ko. osaamistavoitteen saavuttamiseen.
Toteutustapa on osallistava ja yhteisöllinen.
Vertaisarviointiprosessiin sisältyy itsearviointi, joka ohjaa kehittämään omaa tuotosta.
Osallistujat saavat palautetta vertaisarvioijana toimimisesta.
Ohjeistus Ohjeistus on selkeä ja ohjaa osallistujia vertaisarvioimaan toisiaan rakentavalla tavalla.
Ohjeistus auttaa osallistujia ymmärtämään vertaisarvioinnin tarkoituksen, merkityksen ja hyödyn sekä vaikutuksen kokonaisarviointiin.

 

Lähteet:

Leppisaari, I. 2017. Vertaisarviointi opintojaksolla – mitä, miksi ja miten? Esitys Vertaisarviointi verkko-opintojaksolla -webinaarissa 22.3.2017.

Rajaorko, P. & Leppisaari, I. 2017. Hyvän vertaisarviointitehtävät periaatteet. Esitys Vertaisarviointi verkko-opintojaksolla -webinaarissa 22.3.2017.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s